Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení- základ smluvních vztahů

Základem smluvních vztahů mezi MACH SYSTEMS s.r.o. (IČO: 29413893, dále „prodávající“) a kupujícím jsou následující dokumenty a právní normy uvedené v pořadí určeném podle důležitosti:

 1. Písemná smlouva či objednávka
 2. Tyto všeobecné podmínky
 3. Obchodní zákoník
 4. Veškeré technické předpisy a normy vztahující se k zakázce, vždy v aktuálním znění.

Ujednání týkající se zakázky na jiných listinách neuvedených výše, prodávajícího zavazují pouze tehdy, pokud jím byla písemně potvrzena.

II. Objednávky a specifikace

 1. Objednávka vystavená kupujícím nebude považována za akceptovanou prodávajícím, pokud nebude potvrzena písemně prodávajícím nebo zástupcem prodávajícího během 21 dnů ode dne vystavení.
 2. Množství, jakost a popis, případně jakékoliv další specifikace zboží a služeb, se řídí cenovou nabídkou prodávajícího, pokud byla kupujícím schválena, nebo objednávkou potvrzenou kupujícím.
 3. Kupující je odpovědný za přesnost podmínek a údajů v jím vystavené objednávce a je povinen poskytnout prodávajícímu potřebné informace týkající se objednaného zboží a služeb a způsobu jejich dodání v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl prodávající plnit smlouvu v souladu s jejími podmínkami.
 4. Má-li být zboží prodávajícího jakkoli upraveno proti standardnímu provedení, nově vyvinuto nebo má-li být na zboží (nebo službu) uplatněn jakýkoliv proces ze strany prodávajícího v souladu se specifikací předloženou kupujícím, přebírá kupující odpovědnost za případné porušení jakéhokoliv patentu, autorského práva, designu, obchodní značky, jiných práv duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti s jím požadovanou specifikací a zavazuje se nahradit případnou majetkovou újmu vzniklou prodávajícímu v důsledku uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči němu. Cena výrobků a služeb bude v případě výše uvedených změn stanovena individuální kalkulací prodávajícího, který je oprávněn do ní zahrnout též náklady související s vývojem nebo tvorbou skladových zásob, které vyplynou z využití specifikací kupujícího prodávajícím. Při případných sporech se tak nelze dovolávat ceny zveřejněné v ceníku prodávajícího nebo v původní cenové nabídce bez zahrnutí úprav dodatečně požadovaných kupujícím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo provést jakékoliv změny ve specifikaci zboží či v poskytnutí služby, které musí ze zákona odpovídat příslušným zákonným požadavkům.

III. Cena zboží

 1. Cena zboží bude odpovídat ceně uvedené v cenové nabídce prodávajícího nebo v případě, že nebyla cena uvedena, ceně uvedené v ceníku zveřejněném prodávajícím, platném ke dni akceptace objednávky. Pokud je zboží dodáváno pro účely exportu z České republiky, použijí se ceny uvedené v exportní části ceníku prodávajícího.
 2. Na základě oznámení zaslaného kupujícímu kdykoliv před dodávkou si prodávající vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží nebo poskytnuté služby tak, aby odrážela náklady prodávajícího, které jsou z důvodu nějakého faktoru mimo kontrolu prodávajícího (jako například kolísání měnových kurzů, měnová regulace, úpravy cel, významné navýšení nákladů na materiály nebo jiných nákladů na výrobu), nebo změnit termíny dodání, pokud nebyla ze strany prodávajícího potvrzena cena dodávky a termín dodání jako pevné.
 3. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou bude kupující povinen uhradit prodávajícími nad rámec kupní ceny prodávajícímu ve výši stanovené právními předpisy účinnými ke dni fakturace.

IV. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží ve lhůtě stanovené písemnou smlouvou, jím akceptovanou nabídkou prodávajícího nebo v objednávce potvrzené prodávajícím. Pokud by žádný z uvedených dokumentů neobsahoval lhůtu splatnosti, je povinen tak učinit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí sjednaného plnění. Pokud je na faktuře, vystavené prodávajícím, uvedena platba bankovním převodem, probíhá platba na číslo účtu prodávajícího, uvedené na zmíněném dokladu.
 2. Smluvní strany si mohou dohodnout, že kupující musí složit zálohu za úhradu závazků.
 3. Pokud kupující neprovede úhradu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě sjednané v čl. IV.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, může prodávající dle vlastního výběru:
  a) odstoupit od smlouvy
  b) pozastavit další plnění ve prospěch kupujícího do okamžiku sjednané úhrady
  c) požadovat úrok z prodlení z neuhrazené částky, a to ve výši zákonné sazby
  d) úroku z prodlení zvýšené o osm procentních bodů postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu kupujícího. Kupujícímu bude transakce pouze oznámena.

V. Dodávka

 1. Dodání zboží bude provedeno kupujícím tím, že si vyzvedne zboží v prostorách prodávajícího, a to kdykoliv poté, co prodávající informoval kupujícího o skutečnosti, že je zboží připraveno k odběru. V případě provedení služby, nebo pokud u zboží bylo prodávajícím odsouhlaseno jiné místo dodání, pak bude dodání takového zboží nebo provedení služby prodávajícím uskutečněno na odsouhlaseném místě.
 2. Pokud dojde k prodlení dodávky z jiného důvodu, než z důvodu na straně prodávajícího, prodlužují se o dobu takového prodlení sjednané termíny plnění.
 3. Nepřevezme – li kupující ve sjednaném termínu zboží nebo službu, nemá tato skutečnost vliv na jeho povinnost k úhradě kupní ceny ve sjednaném rozsahu. Uskladnění zboží do okamžiku jeho převzetí kupujícím zajistí prodávající na náklady kupujícího.

VI. Přechod rizika při prodeji zboží

Riziko poškození nebo škody na zboží přejde na kupujícího následovně:

 1. v případě dodání zboží jiným způsobem než v prostorách prodávajícího: v okamžiku předání zboží osobě provádějící přepravu; pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém termínu, pak v okamžiku, kdy prodávající formálně informoval o připravenosti zboží k odběru; pokud to bude kupující vyžadovat, prodávající zajistí pojištění přepravy zboží na náklady kupujícího;
 2. v případě, že má být zboží dodáno v prostorách prodávajícího: v době, kdy kupující zboží od prodávajícího převzal.

VII. Přechod vlastnictví

 1. Bez ohledu na dodávku a přechod rizika zboží nebo bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto podmínek nepřejde vlastnictví zboží (vč. jeho uvedení do provozu při montáži či jiném poskytnutí služby) na kupujícího do doby úplného zaplacení ceny za zboží či službu kupujícím.
 2. Do okamžiku přechodu vlastnictví zboží na kupujícího, bude kupující povinen držet zboží (bez ohledu na skutečnost, zda na něm byla či měla být provedena sjednaná služba) jako důvěrný zástupce prodávajícího a zavazuje se zboží řádně skladovat a chránit.
 3. Pokud kupující přede dnem přechodu vlastnického práva zboží prodá nebo použije v rámci běžného výkonu obchodní činnosti, případně pozbude v důsledku pojistné události, je povinen vyúčtovat prodávajícímu tržby z prodeje nebo jiné obdobné činnosti v souvislosti se zbožím, včetně přijatého pojistného plnění a zavazuje se vést veškeré takové příjmy samostatně od jiných prostředků nebo majetku kupujícího a třetích stran.
 4. Pokud třetí strany učiní jakékoliv kroky k zajištění zboží nebo jinému disponování s ním, kupující bude povinen okamžitě informovat prodávajícího, aby umožnil prodávajícímu požádat o vydání zboží. Pokud tak kupující neučiní včas, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.
 5. Pokud třetí strany učiní jakékoliv kroky k zajištění zboží nebo jinému disponování s ním, kupující bude povinen okamžitě informovat prodávajícího, aby umožnil prodávajícímu požádat o vydání zboží. Pokud tak kupující neučiní včas, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

VIII. Záruky a jejich vyloučení

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 12 měsíců. Místem předání reklamovaného zboží je sídlo prodávajícího a náklady uplatnění práv z reklamace nese kupující, pokud nebylo předem prokazatelně sjednáno jinak.
 2. Kupující je povinen prozkoumat zboží v souladu s požadavky zákona příslušné země a provést jeho kontrolu bezprostředně po dodávce.
 3. Není-li odsouhlaseno výslovně něco jiného, prodávající není odpovědný za vhodnost zboží (vč. poskytnuté příslušné služby, např. montáže) pro konkrétní účel, pro který hodlá kupující zboží použít.

Výše uvedená záruka je vydána prodávajícím za následujících podmínek:

a) prodávající neponese odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv vadami na zboží vyplývajícími z designu, funkce nebo specifikace poskytnuté kupujícím;
b) prodávající neponese do doby úhrady odpovědnost v rámci výše uvedené záruky v případě, že zboží či služba (či jejich část) nebyly ve splatnosti uhrazeny;
c) výše uvedená záruka se vztahuje pouze na díly, materiály nebo zařízení dodané prodávajícím;
d) zhotovitel neponese odpovědnost za škody způsobené provozem dodaného zařízení, a to
zejména za jakékoli škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám, které byly způsobeny
poruchou zařízení dodaného prodávajícím nebo jeho funkčností nebo nefunkčností.
e) záruka se nevztahuje na vady nebo poškození produktů vzniklé z důvodu nesprávné instalace nebo údržby, nesprávného použití, z důvodu nedbalosti nebo jakéhokoliv jiného důvodu odlišného od běžného komerčního použití. Tento bod neplatí v případě, kdy uvedené činnosti zajišťuje či zajišťoval prodávající.
f) je dodržován provozní předpis, který je součástí protokolu o zaškolení obsluhy

IX. Ostatní ujednání

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti MACH SYSTEMS s.r.o. platí v plném znění a to ode dne uzavření objednávky či smlouvy. Jsou uveřejněny na webových stránkách firmy, na adrese https://www.machsystems.cz/kontakt/vseobecne-obchodni-podminky/. MACH SYSTEMS s.r.o. má právo kdykoli měnit ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jejich změna nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na stránce https://www.machsystems.cz/kontakt/vseobecne-obchodni-podminky. Starší verze podmínek se archivují na https://www.machsystems.cz/kontakt/vseobecne-obchodni-podminky-archiv/. Je-li ve smlouvě či objednávce (dle bodu I./a) upozorněno na tyto Všeobecné podmínky a uveden výše zmíněný webový odkaz, potvrzuje podpisem smlouvy či objednávky kupující, že je bez výhrad akceptuje.
 2. Tyto Všeobecné podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné, nestanoví-li smluvní dokumenty k zakázce jinak.
 3. V případě pochybností platí, že kupující akceptoval tyto Všeobecné podmínky ve znění platném k datu prodeje zboží a (či) služby, neboť jsou podle bodu I. jedním z dokumentů, bez nichž by k prodeji nedošlo.

MACH SYSTEMS s.r.o.
Platnost od 9.2.2015